Responsabilitate

A Silk mosoda felelőssége, szavatosság

1. A Silk mosodának mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a rábízott dolgokat a lehető legjobb eredménnyel tisztítsa ki (általános szakmai elvárhatóság).

2. A Silk mosoda vállalja, hogy az átvett ruhadarab (textília) épségének, tartósságának megőrzése érdekében a tisztítást a lehető legalacsonyabb hőfokon végzi el.

3. A Silk mosod a szolgáltatás során mindig a ruhadarabon (textílián) feltüntetett címke alapján jár el.

Megrendelőink tájékoztatására közöljük, hogy a kereskedelmi forgalomban két fajta címke használatos:

 • az összetételt feltüntető címke (pl.: pamut, gyapjú, selyem, poliészter/pamut, stb.)
 • a kezelésre vonatkozó címke.

(a továbbiakban: KRESZ).

4. Amennyiben a Silk mosoda a megadott KRESZ előírásai szerint jár el, vagy ha a megadott KRESZ hibás, úgy a Silk mosoda kártérítési, szavatossági vagy jótállási felelősségét kizárja, ebben az esetben a Megrendelő panaszával, szavatossági vagy esetleges kártérítési igényével a termék gyártójához, forgalmazójához köteles fordulni.

5. Amennyiben a Megrendelő a KRESZ-től eltérő tisztítást javasol (pl. tollkabátnál a KRESZ nem javasolja a szárítást, de akkor meg belebüdösödik a toll), akkor csak a Megrendelő írásos, előzetes beleegyezésével mehet a KRESZ-től eltérő munka (ez történhet a Megrendelő jegyre történő rávezetéssel, vagy külön papíron).

6. Amennyiben nincs KRESZ a ruhadarabon (textílián) azt a megrendelőjegyen rögzíteni kell. KRESZ hiányában a beadott ruhadarabban (textíliában) keletkezett kárért a felelősséget a Megrendelő köteles viselni, felelősségét – amennyiben a megrendelő jegy tartalmazza a KRESZ hiányára vonatkozó utalást – a szolgáltatás megrendelésével vállalja. A Silk mosoda felelősségét ebben az esetben csak akkor ismeri el, ha az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy a Pro Clean a megrendelés teljesítése során súlyosan hanyag módon, vagy szándékosan járt el és a károkozás ennek a következménye.

7. A Silk mosoda hibás teljesítése esetén a Megrendelő köteles azt bizonyítani, hogy a hiba a Silk mosoda érdekkörében merült fel. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő – szavatossági jogának érvényesítéseként – a szolgáltatás újbóli teljesítését, vagy a szolgáltatás árának visszaadását – kérheti.

8. Annak bizonyítása, hogy a szolgáltatást a Silk mosoda  végezte, a Megrendelő kötelezettsége. Erre való tekintettel a Silk mosoda a szavatossági jogokat csak akkor köteles kielégíteni, ha a textíliáról még nem távolították el a Silk mosoda azonosítási sorszámot tartalmazó vállalati jelzést.

9. Abban az esetben, ha az átadott dolgot nem lehet visszaszolgáltatni (elveszett, elcserélték, ellopták, tűz martaléka lett, stb.), akkor ezért a Silk mosoda tartozik kártérítéssel. Egy áru akkor tekintendő elveszettnek, ha az árut a Silk mosoda az átadástól számított két hónapon belül nem adta vissza a Megrendelőnek, Megrendelő kérése ellenére.

10. Ha a hiányosság rejtett hibának tudható be (például gyártási hibából, kopásból, a Megrendelő által végzett kezelésből eredő hibák, stb.), akkor a Silk mosoda felelőssége nem áll fenn. A gyártási hibás termékekért kártérítést a gyártótól vagy a forgalmazótól kérhet a megrendelő. Ehhez a Pro Clean esetleges szakvéleménnyel nyújt segítséget.

11. A felelősség megállapítása nyilvánvalóan alkalmatlan ruhadarab esetén:

Ha a Silk mosoda képviselője általában úgy találja, hogy a szolgáltatás tárgya nem felel meg a kezelhetőség feltételeinek, (pl. az adott áru a tisztítást feltehetően rosszul tűri) erről köteles a Megrendelőt figyelmeztetni azzal, hogy az igényelt szolgáltatás teljesítése esetén a ruhadarabban kár keletkezhet. Ha a Megrendelő a tájékoztatás után nem áll el a szolgáltatás teljesítésének igényétől, úgy azt a Megrendelő kockázatára – melynek tudomásul vételét írásban elismerte – kell a tisztítást elvégezni.

12. A Silk mosoda nem vállal garanciát a gombokra, díszítőelemekre (törés, kifakulás, összeolvadás, alakváltozás, ragasztóanyag elengedése, cérnaszakadásból eredő elvesztés, gőz hatására kifakuló gombok, stb.).

13. Kártérítés

A kártérítés célja a ruhanemű tisztításba adása pillanatában fennálló értékének megtérítése. Ennek során a Silk mosoda a Megrendelő által a kifogás bejelentésétől számított 3 napon belül benyújtott, az adott áru vásárlásáról szóló számlán szereplő összeget, számla hiányában a ruhanemű hasonló jellegű és minőségű, hazai gyártású, közepes árfekvésű értékét veszi figyelembe.

13.1 A kártérítés mértéke az áru árának:

 • 60 %-a, ha az árut három hónapon belül vásárolták,
 • 40 %-a, ha az árut harminc hónapon belül vásárolták.
 • 20%-a, ha az árut harminc hónapnál régebben vásárolták.

A kártérítés összege nem haladhatja meg az áru értékét.

13.2 Ha egy együttes, vagy egy együttes egy része sérült meg vagy veszett el (három darabból álló összeállítás, női kosztüm, bútorszövet, ágynemű-garnitúra, stb.), akkor a teljes együttes utáni kártérítés abban az esetben lehetséges, ha az együttes minden egyes elemét leadták tisztításra.

Ellenkező esetben csak az átadott ruhadarab után jár kártérítés.

13.3  Megrongálódás esetén a Silk mosoda felelőssége az alábbi esetekben sem áll fenn:

Adagra mért fehérnemű, vegyes áruk esetén, amelyeket különböző módon kell tisztítani, mivel a tisztítás szétválogatás és ellenőrzés nélkül történik.

Darabra történő mosás esetén:

 • A kevert összetételű, összetételt feltüntető címkével el nem látott áruk,
 • Olyan áruk, amelyeket különleges kezelésben részesítettek, ám ezt az átadáskor nem jelezték,
 • A szemmel láthatólag nagyon kopott, az egyszerű mosást nem bíró áruk,
 • Az áruk nem textil anyagú részei.

Reklamációk

 • A Megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását a Silk mosodával közölni, de legkésőbb a kiadástól számított 24 óra elteltével. Ruha elvesztéssel kapcsolatos vásárlói kifogást a kiadást és a boltból való távozást követően a Silk mosoda nem fogad el. Az esetleges reklamációkat az érintett feleknek lehetőleg békés úton kell rendezniük, a kifogásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Silk mosodának és a Megrendelőnek együttesen alá kell írni. Amennyiben a Felek között vitás annak eldöntése, hogy a hiba a Silk mosoda vagy a Megrendelő érdekkörében merült fel, úgy ezen kérdés tisztázása érdekében silk mosoda a Szolgáltatásfejlesztő- és tervező Kft.-t kérheti fel szakvélemény készítésére. A szakvélemény készítésére a Megrendelő a Silk mosodát nem kötelezheti és a Silk mosoda a szakvélemény elkészíttetését ilyen esetben is csak akkor biztosítja a saját költségén, amennyiben a Megrendelő előzetesen, írásban nyilatkozik arról, hogy azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Át nem vett áruk őrzése

 • A szolgáltatás elkészültétől számított 2 hónapig köteles a Silk mosoda megőrizni a ruhadarabokat. A 2 hónapos várakozás után a Silk mosoda a ki nem váltott tételeket karitatív intézményeknek adja vagy saját belátása szerint egyéb módon hasznosítja azokat.
TOP